Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo Radzyń Podlaski działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 28 września 1991r. o Lasach (Dz.U.nr 101, poz. 444, z 1992r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254) oraz akty wykonawcze do ustawy, w szczególności Statut nadany Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu LP, a także w sposób określony w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski

Nadleśnictwo Radzyń Podlaski jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych nie posiadającą osobowości prawnej, reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy powoływany i odwoływany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Nadleśniczy w zakresie swojego działania odpowiada przed Dyrektorem RDLP w Lublinie. Kompetencje jego wynikają z art. 35 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz.U. Nr 101, poz. 444 z późn. zmianami) oraz & 22-24 Statutu PGLLP. Prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzania lasu oraz odpowiada za stan lasu. W szczególności nadleśniczy: 

  1. reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania,
  2. kieruje nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych,
  3. bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych
  4. powołuje i odwołuje:
  • zastępcę nadleśniczego w uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
  • głównego księgowego nadleśnictwa,
  • inżyniera nadzoru,
  • leśniczego,
 

Nadleśniczy wykonuje swoje funkcje przy pomocy zastępcy, który działa w ramach udzielonych jemu uprawnień.

Nadleśniczemu bezpośrednio podporządkowane są następujące stanowiska pracy:

a) zastępca nadleśniczego,

b) główny księgowy,

c) inżynier nadzoru, 

d) sekretarz,

e) posterunek straży leśnej,

f) specjalista d/s pracowniczych,

g) leśniczy ds. gospodarki łowieckiej

 

Zastępca nadleśniczego wykonuje zadania i odpowiada za prawidłową organizację i realizację planowania i wykonawstwa zadań w zakresie gospodarki leśnej i marketingu w nadleśnictwie, a w szczególności: organizuje i nadzoruje całokształt prac techniczno-produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej oraz kompleksu zdań z zagospodarowania lasu i pozyskania drewna.

Kieruje działem gospodarki leśnej, działem marketingu oraz pracą leśniczych i specjalisty ds. lasów nadzorowanych. W ramach nadzoru sprawuje kontrolę funkcjonalną nad leśnictwami oraz w/w  komórkami organizacyjnymi i stanowiskami zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej.

Zastępcy nadleśniczego bezpośrednio podlegają:

a) pracownicy działu gospodarki leśnej i działu marketingu

b) leśniczowie, w tym leśniczy ds. szkółkarskich,

 

Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:

a) biuro nadleśnictwa,

b) leśnictwa i jednostki równorzędne (Szkółka, OHZ)

 

Wszystkie komórki organizacyjne obowiązane są do współpracy między sobą i udzielania wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu spraw oraz uzgadniania stanowisk przed podjęciem ostatecznej decyzji, bądź przedstawieniem jej do akceptacji nadleśniczemu.

 

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Radzyń Podlaski przewiduje jednoosobową odpowiedzialność służbową.  Poszczególne komórki organizacyjne podlegają jednemu przełożonemu.

 

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Radzyń Podlaski

 

 

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00 w biurze  ul. Kocka 1, pok nr 7