Użytkowanie lasu Użytkowanie lasu

                   

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Plan urządzenia lasu opracowywany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat spełnia rolę łącznika w przenoszeniu na poziom lokalny celów gospodarki leśnej, wyznacza też sposoby realizacji tych celów. Stanowi podstawę prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w nadleśnictwie poprzez:

·         zachowanie i odpowiednie kształtowanie zasobów leśnych,

·         utrzymanie zdrowia i żywotności ekosystemów leśnych,

·         utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasu,

·         zachowanie, ochrona i wzbogacanie biologicznej różnorodności ekosystemów

leśnych,

·         zachowanie i wzmocnienie funkcji ochronnych w zagospodarowaniu lasów,

·         utrzymanie innych funkcji i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.

 

Użytkowanie lasu to między innymi. :

·         Pozyskanie drewna, gdzie może ono pochodzić z:

cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;

cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;

cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach,

·         Zbiór płodów runa leśnego takich jak grzyby, owoce borówki brusznicy i czernicy, jeżyn, róży, żurawiny, orzechów laskowych i wielu innych. Warto pamiętać, że te wszystkie płody leśne każdy może swobodnie zbierać na własne potrzeby, oczywiście w sposób nie powodujący niszczenia grzybni, roślin i innych elementów środowiska przyrodniczego, w którym one występują.

·         Zapewnienie ludziom szeroko pojętego dostępu do lasu m.in. poprzez tworzenie ścieżek dydaktycznych, infrastruktury drogowej wykorzystywanej do ruchu pieszego i rowerowego, miejsc postojowych                          

·         Tworzenie plantacji świerkowych, oraz prowadzenie cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach świerkowych, sosnowych w okresie zimy tak by do każdego mogła trafić pachnąca lasem choinka, jako nieodzowny element świąt bożego narodzenia.