Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Za użytki ekologiczne uznajemy obszary zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej -naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie nadleśnictwa zlokalizowanych jest 42 użytki o łącznej powierzchni 115,58 hektarów.

Wykaz użytków ekologicznych na terenie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski