Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim.

Na terenach lasów znajdują się 232 obwody łowieckie, które stanowią 147 ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ).

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski prowadzona jest w Ośrodku Hodowli Zwierzyny (obwód nr 67). Powierzchnia obwodu to 6 750 ha. Jest to obwód polny- lasy stanowią 28% powierzchni całkowitej obwodu. Gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej prowadzone jest w oparciu o Roczny Plan  Łowiecki wynikający z Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego. 

W obwodzie tym realizowane są podstawowe cele łowiectwa:

 • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
 • wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących,
 • hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk,
 • hodowla zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

OHZ zajmuje się również hodowlą daniela introdukowanego w latach 80-tych, którego liczebność szacuje się na ok. 60 sztuk. Roczna inwentaryzacja zwierzyny grubej wykazała, że sarny jest ok. 215 sztuk, dzików ok. 30. Można również spotkać jelenia i łosia. W wodach spotyka się gatunki objęte ochroną - bobra i wydrę. Bytuje także u nas wiele gatunków zwierzyny drobnej, najliczniejsze to: zając, bażant i kuropatwa.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny przeznaczony jest również do organizowania polowań dla myśliwych krajowych i dewizowych. Bazę noclegową zapewnia Kwatera Myśliwska o wysokim standardzie. Myśliwi dewizowi polując w OHZ „Suchowola” szczególnie cenią sobie polowania na sarnę rogacza o "mocnych" parostkach.

Celem gospodarki łowieckiej jest utrzymanie optymalnego stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej, przy znośnych gospodarczo szkodach w drzewostanach, których wielkość powinna być jedynym racjonalnym kryterium regulacji stanu zwierzyny.

Gospodarka łowiecka musi być integralną częścią gospodarki leśnej, a zwierzyna składową częścią ekosystemu leśnego. Zachowanie lasu i jego wielofunkcyjnego charakteru traktować należy jako priorytetowe zadanie hodowli lasu. Realizacja wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego, nie może być ograniczona wadliwą gospodarką łowiecką. Nadmiar szkód w uprawach, które ograniczają dostosowanie ich składu gatunkowego do potencjału siedliska oraz osiągnięcie właściwej jakości, musi być sygnałem do redukcji stanu pogłowia zwierzyny.
Działalność z zakresu gospodarki łowieckiej obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Utrzymywanie w wysokiej kulturze poletek łowieckich.
 2. Wykorzystywanie możliwości do tworzenia poletek zgryzowych.
 3. Dokarmianie zwierzyny w celu ochrony pól.
 4. Zakładanie pasów zaporowych.
 5. Ochronę ostoi zwierzyny, poprzez jej odpowiednie oznakowanie i ograniczenie wstępu.
 6. Planowy odstrzał zapewniający właściwą strukturę płci i wieku oraz kondycji poszczególnych gatunków.
 7. Ochronę upraw i młodników poprzez grodzenie, zabezpieczanie mechaniczne i chemiczne celem minimalizacji szkód.
 8. Systematyczne poprawianie warunków żerowych i osłonowych dla zwierzyny min. przez:
  • wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: kasztanowiec, wierzby paszowe, dzikie drzewa owocowe,
  • wykładanie drzew do spałowania i planowanie trzebieży pod kątem zapewnienia jeleniowatym świeżej kory w okresie zimowym.

 

Nadleśnictwo Radzyń Podlaski prowadzi na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Suchowola” szereg działań mających na celu ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę leśną w płodach i uprawach rolnych. W celu ograniczenia szkód wyrządzanych w uprawach rolnych prowadzone są na terenie OHZ  zabiegi gospodarcze polegające m.in. na:

- uprawie poletek łowieckich (2,70 ha)

- koszeniu łąk śródleśnych (2,60 ha)

 

Urządzenia łowieckie na terenie  OHZ LP „Suchowola":   

 • Ambony stałe  13 szt.
 • Ambony przenośne 3 szt.
 • Paśniki 29 szt.
 • Lizawki 60 szt.
 • Woliera adaptacyjna 1 szt. 

 

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo oprócz OHZ „Suchowola” gospodarkę łowiecką prowadzą następujące Koła Łowieckie:

 • 79 "Knieja" w Radzyniu Podlaskim,
 • 17 "Słonka" w Międzyrzecu Podlaskim,
 • 8 "Łoś" w Lublinie,
 • 10 "Borki" w Lublinie,
 • 39 "Miś" w Kocku,
 • 149 "Wiarus" w Lublinie,
 • 141 "Szarak" w Warszawie,
 • 49 "Daniel" w Parczewie,
 • 7 "Knieja" w Lublinie,
 • 2 "Leśnik" w Lublinie,
 • 193 "Diana" w Stężycy,
 • 21 "Jeleń" w Radzyniu Podlaskim,
 • 76 "Jeleń" w Parczewie,
 • 51 "Szarak" w Wisznicach;