Obszary Chronionego Krajobrazu Obszary Chronionego Krajobrazu

Annówka

Obszar chroniony ze względu na wyróżniający się krajobraz rozległego kompleksu leśnego

zróżnicowanego fitosocjologicznie, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzebzwiązanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

OChK obejmuje swoim zasięgiem:

·         w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski: 2069ha (100,0 % pow. obszaru) w zasięgu terytorialnym (w tym 1273,45 ha (61,53 % pow. obszaru) na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa, (pow. leśna 1171,31 ha, pow. związana z gosp. leśną 30,21 ha, pow. nieleśna 71,93 ha)