Natura 200- Obszary siedliskowe Natura 200- Obszary siedliskowe

Dolina Wieprza

Rozległa, płaska dolina rzeczna z bogatym mikroreliefem (piaszczyste wzniesienie i muliste obniżenia). Koryto rzeki zachowało naturalny, silnie meandrujący charakter. Towarzyszą mu licznestarorzecza i zastoiska. Do doliny głównej uchodzi kilka małych dolin rzecznych (m.in. Mininyi Świnki). W dolinie Wieprza położonych jest kilka kompleksów stawów. W dnie doliny dominująrozległe, ekstensywnie użytkowane łąki o zmiennym uwilgotnieniu. Lokalnie występują płatyłęgów i zakrzaczeń wierzbowych oraz płaty muraw napiaskowych. W południowo-zachodniejczęści ostoi znajduje się kompleks leśny (bory świeże, olsy) z zespołem wydm i położonym międzynimi, wybitnie cennym przyrodniczo, zbiornikiem wodnym - Jezioro Piskory. Reintrodukcjemarsylii czterolistnej przeprowadzono do enklawy obszaru zawierającej oczko wodne.

Wartość przyrodnicza i znaczenie

Naturalna dolina Wieprza, z licznymi meandrami i starorzeczami; jest najlepszym przykładem "półnaturalnego krajobrazu dużej doliny rzecznej" w tej części Polski. Dolina pełni funkcję korytarza ekologicznego o randze krajowej.

Znajduje się tu jedyne istniejące w Polsce, stanowisko zastępcze marsylii czterolistnej Marsilea quadrifolia. Roślina została tu wprowadzona w latach 1995-2000.  Jest to też ważna ostoja ptaków wodno - błotnych.