Natura 200- Obszary ptasie Natura 200- Obszary ptasie

Zbiornik Podedworze

Obszar obejmuje zbiornik retencyjny Podedwórze, wchodzący w skład systemu Kanału Wieprz-Krzna oraz oraz otaczające tereny leśne, rolne i okoliczne podmokłe łąki. W pobliżu przebiegają dwa duże cieki wodne Zielawa i Kanał Wieprz-Krzna.  Lesistość obszaru wynosi około 30 %, zczego połowa to podmokłe olsy i siedliska grądowe. 

Wartość przyrodnicza i znaczenie

Zbiornik Podedwórze stanowi cenną ostoje wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu występowanie 15 gatunków ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej: Gąsiorek, Derkacz, Błotniak stawowy, Jarzębatka.