Lista aktualności Lista aktualności

Posiedzenie KZP

Nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski zawiadamia o

 

Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Radzyń Podlaski na lata 2024-2033 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

 

W dniu 24 czerwca br. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski: ul Kocka 1, 21-300 Radzyń Podlaski

 

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych, organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa, jak również media do uczestniczenia

w posiedzeniu Komisji Założeń Planu.

Informuję o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu KZP, wstęp jest wolny, każdy zainteresowany może wziąć udział w posiedzeniu.

 

Z uwagi na panującą w kraju pandemię wirusa Covid-19 spotkanie odbędzie się w obowiązującym na dzień posiedzenia reżimie sanitarnym w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 21-06-2021r. na adres

e-mail radzyn@lublin.lasy.gov.pl informacji o planowanym uczestnictwie oraz podanie numeru telefonu kontaktowego przy wpisie na listę obecności uczestników posiedzenia

 

Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko”.

 

Przewidywany przebieg spotkania.

Otwarcie posiedzenia i omówienie celu narady, przedstawienie tematyki obrad.

  1. Wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych, dotyczące m.in.:
  • spraw związanych ze stanem posiadania, klasyfikacją gruntów, podziałem

powierzchniowym, podziałem na leśnictwa, oznaczeniem granic oddziałów i

pododdziałów,

  • projekt wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie

zakresu oraz szczegółowości prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na

środowisko i obszary Natura 2000.

  1. Określenie założeń do planu urządzenia lasu, w tym m.in.:
  • podział lasu ze względu na dominujące funkcje lasu, wieki rębności, podział

gospodarczy, ustalenie cech drzewostanów,

  • wytyczne w sprawie planowania hodowlanego z uwzględnieniem lokalnych

warunków produkcji leśnej,

  • aktualizacji programu ochrony przyrody,
  • wytyczne w zakresie rekreacyjnego zagospodarowania lasu.

 

Zakończenie posiedzenia przewiduje się na godz. 15:00.

 

W wyniku obrad zostanie sporządzony protokół ustaleń Komisji, którego treść

będzie podana do publicznej wiadomości.